Đăng ký danh hiệu

Link: DangKy.danhhieu.com / Register.danhhieu.com

Các ảnh chụp minh chứng mà bạn gửi trong biểu mẫu đăng ký sẽ luôn được đăng công khai lên trang lược sử các danh hiệu này của bạn tại YourName.danhhieu.com để mọi người có thể kiểm tra lại. Nếu bạn gian lận trong việc khai báo sẽ bị thu hồi tên miền danh hiệu, thông báo đến tất cả thành viên, và đăng công khai lưu trữ vĩnh viễn sự gian lận này lên lược sử của bạn tại trang YourName.canhcao.com. 

Bạn cần phải đăng ký với Tentuoi.com để tạo website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com, sau đó đăng nhập bằng Gmail mà bạn tạo Tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới