Nếu bạn phát hiện thấy có thành viên lợi dụng các danh hiệu này cho các hành vi tiêu cực thì hãy gửi ThanPhien.com hoặc than phiền chính họ bằng cách: nếu website đó có tên miền phụ là Name.domain.vn (domain.vn là tên miền của DanhHieu.com) thì hãy gõ tên miền Name.thanphien.com để điền biểu mẫu than phiền chính tác giả đó. Họ có thể sẽ bị thu hồi hoặc khóa website hoặc bị cảnh cáo trên Name.canhcao.com

Chân thành cảm tạ!